See also

Thomas CHILD (1843- )

Thomas CHILD (1843- ). Born 1843, Stoke Staffordshire.

Smith CHILD (1805- ). Born 1805, Stoke Staffordshire. Marr Elizabeth MARTIN 1827, Stoke Staffordshire.

Elizabeth MARTIN (1808- ). Born 1808, Stoke Staffordshire.