Sarah EVANS (1836-1922)

Sarah Anne V EVANS (1836-1922). Born 1836, Shropshire. Marr John DOORBAR 1877, Atcham Shropshire. Died 1922, Atcham Shropshire.