Tom BRADLEY (1881- )

Tom BRADLEY (1881- ). Born 1881. Marr Bertha CORBISHLEY 1902, Manchester.