Sarah BARNETT (1857- )

Sarah Ann BARNETT (1857- ). Born 1857.