Charles BRADLEY (1804- )

Charles BRADLEY (1804- ). Born 1804, Congleton Cheshire.