Susannah DRAKEFORD (1804- )

Susannah DRAKEFORD (1804- ). Born 1804, Congleton Cheshire.