Rosannah PEAKE (1831- )

Rosannah PEAKE (1831- ). Born 1831. Marr John SMITH 1850.