See also

Thomas ASHMORE (1865-1941)

Thomas ASHMORE (1865-1941). Born 1865, Brereton Cheshire. Died 1941.

Daniel ASHMORE (1830-1900). Born 1830, Lawton Cheshire. Marr Mary Ann STUBBS 1853, Astbury Cheshire. Died 1900, Castle Inn Dane-in-Shaw.

Mary Ann STUBBS (1831- ). Born 1831.