Sarah (1680-c. 1754)

Sarah (1680-c. 1754). Born 1680. Died c. 1754. Buried 1754, Horton Parish Church Staffs.